SMS Banking

Klienci korporacyjni

SMS Banking

Usługa SMS Banking:

 • usługa SMS zapewnia dwukierunkową komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy posiadaczem rachunku a Bankiem,
 • za pośrednictwem systemu SMS Posiadacz rachunku może:
  • uzyskiwać aktualne informacje o rachunkach bankowych,
  • uzyskiwać aktualne dane o charakterze informacyjnym,
  • otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu (np. zmiana salda rachunku, założenie blokady),
  • otrzymywać automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym rachunku),
  • otrzymywać hasło jednorazowe umożliwiające autoryzację dyspozycji w Internet Banking,
 • warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku z systemu SMS Banking jest złożenie dyspozycji oraz posiadanie telefonu komórkowego operatora krajowego,
 • posiadacz rachunku może wskazać maksymalnie dwa numery telefonu do korzystania z systemu SMS Banking,
 • aktywacja usługi SMS Banking, podczas której posiadacz rachunku otrzyma hasło i informację z listą dostępnych poleceń następuje w siedzibie Banku,
 • wykonanie informacji za pośrednictwem SMS Banking wymaga sformatowania odpowiedniej treści wiadomości (komendy SMS) na wskazany przez Bank numer telefonu,
 • szczegółowy wykaz komend Posiadacz otrzymuje podczas aktywacji usługi,
 • usługa SMS Banking przestaje być świadczona w przypadku rozwiązania Umowy rachunku lub złożenia rezygnacji ze świadczenia tej usługi,
 • usługa SMS Banking działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
 • za usługę SMS Banking Bank pobiera prowizję zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat.


Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu (17) 221 48 66 lub w placówkach Banku.

BANKOMATY BPS

2024 © Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim