O Banku

Udziałowcy

Udziałowcy

Udziałowcy Banku

Na dzień 31.12.2020 r. BS w Wielopolu Skrzyńskim zrzeszał 1253 członków. Aby stać się udziałowcem Banku wystarczy podpisać deklarację udziałową wpłacić jeden lub więcej udziałów. Wartość jednego udziału wynosi 100 zł. Nasz Bank w dzisiejszej formie organizacyjnej jest spółdzielnią - w której członkostwo ma charakter ogólnodostępny i dobrowolny Członkowie są właścicielami Banku mając równe prawo głosu, jeden członek - jeden głos.


Udziałowiec ma prawo:

 • do brania udziału w Zebraniach Przedstawicieli, Zebraniach Grupy Członkowskiej do której należy,
 • do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w Statucie, 
 • do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i opinią biegłego rewidenta,
 • do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi, 
 • do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności, 
 • do korzystania z oprocentowania udziałów, zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli w tej sprawie,
 • do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji, 
 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności Banku Spółdzielczego i żądać informacji o sposobie ich załatwiania, 
 • do pierwszeństwa w korzystaniu z kredytów oraz wszelkich usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy, 
 • do korzystania z innych form pomocy świadczonych przez Bank Spółdzielczy, 
 • uczestniczyć w posiedzeniach organów banku w trakcie rozpatrywania spraw bezpośrednio jego dotyczących.


Udziałowiec ma obowiązek:

 • wpłacić wpisowe i zadeklarować udziały w przewidzianym Statutem terminie,
 • stosować się do postanowień Statutu i uchwał organów Banku,
 • troszczyć się o dobro Banku i jego rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku,
 • zapobiegać marnotrawstwu i działaniu na szkodę Banku,
 • zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

BANKOMATY BPS

2024 © Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim