O Banku

Historia Banku

Historia Banku

Spółka Oszczędności i pożyczek w Wielopolu Skrzyńskim została założona w 1898 roku. W 1913 roku spółka zrzeszała 202 członków. Od początku przełożonym zarządu był ks. Józef Radonowicz, kasjerem – Aleksander Milan – kierownik szkoły, a przewodniczącym Rady – Wojciech Święton – organista. Kasa ta działała w okresie międzywojennym, jednak na temat jej działalności nie zachowały się żadne dokumenty.

Na tym terenie działała także podobna Spółka założona w 1906 w Niedźwiadzie. 7 marca 1925 roku siedziba Spółki została przeniesiona do Glinika. W tym dniu odbyło się pierwsze posiedzenie – wybrany został Zarząd i Rada. W skład Zarządu weszli Józef Kulig – przełożony, Antoni Litak – kasjer oraz członkowie Wojciech Mazur, Józef Wójcik – mieszkańcy Glinika. W skład rady weszli: Jan Dziedzic, Antoni Dziedzic, Józef Misiura, Antoni Tokarski, Wojciech Litak – wszyscy z Glinika i Leon Bobulski z Niedźwiady. Spółka przyjęła nazwę „Kasa Stefczyka . Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością w Gliniku.” 
W 1934r. na przewodniczącego Zarządu wybrano Józefa Wójcika , skarbnikiem został Franciszek Sokołowski, członkami – Józef Bieszczad i Stanisław Mucha, a funkcją sekretarza powierzono Wojciechowi Ziobrowski, do domu którego przeniesiono siedzibę Kasy. 

Wybuch II wojny Światowej spowodował ograniczenie działalności Kasy Stefczyka w Gliniku. Bank Spółdzielczy nie dysponuje dokumentami z tego okresu.
Na terenie obecnej Gminy działa natomiast – przez cały okres okupacji i wojny (powstała w 1905 r.) Kasa Stefczyka w Brzezinach. 21 czerwca 1942 r. przy udziale 206 członków odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym wybrano władzę Kasy.

Po wyzwoleniu jesienią 1947 roku wznowiła działalność Kasa Stefczyka w Gliniku. Część ocalałych dokumentów i kasa ogniotrwała przeniesione zostały do mieszkania Czesława Kuliga, który pełnił obowiązki księgowego. 1 stycznia 1948 r. w Wielopolu Skrzyńskim powołano do życia Spółdzielnie Oszczędnościowo – Pożyczkową z połączenia Kas Stefczyka W Gliniku i Wielopolu. 
Kasa Stefczyka w Brzezinach prowadziła działalność jako samodzielna jednostka do 1950 roku. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie zarejestrowane zostało powstanie Gminnej Kasy Spółdzielczej z siedzibą w Wielopolu Skrzyńskim. W skład Zarządu weszki: Tadeusz Kiebała, Stanisałw Sokołowski i Władysław Włodyka. Zastępcami członków zastali Piotr Frań i Czeslaw Kulig. 8 lutego 1950 r. Sąd Powiatowy w Rzeszowie dokonał rejestracji statutu GKS, w którym określony został teren działania: gmina Wielopole Skrzyńskie w powiecie dębickim. W 1954 roku GKS w Wielopolu Skrzyńskim podporządkowany został Oddziałowi powiatowemu NBP w Dębicy. Działalność samorządowa stała się formalna, protokoły z posiedzeń lapidarne, zawsze z tym samym porządkiem obrad. 

Zgodnie z ustawą z 12 czerwca 1975 r. „O prawie bankowym” powstał Bank Gospodarki Żywnościowej. 21 września tego roku Kasa Spółdzielcza zmieniła nazwę na Bank Spółdzielczy. Działalność samorządowa w nowych warunkach, rozpoczęło Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli, które uchwaliło statut Banku. Na teren działania wyznaczono Wielopole Skrzyńskie.codzienną pracę Banku, w tym odsługę klientów, utrudniały niekorzystne warunki lokalowe. Do 1977 r. Siedziba Banku Spółdzielczego mieściła się w małych izbach o łącznej powierzchni ok. 30 m2 mieszczących się w bydynku stanowiącym mienie wiejskie, pracowało tam 7 osób. W tej sytuacji staraniem BS i Oddziału Wojewódzkiego BGŻ w Rzeszowie podjęto budowę obiektu bankowego. W pracy tej zaangażowany był ówczesny kierownik kasy, a potem dyrektor BS – Tadeusz Kiebała. W listopadzie 1977 r. oddany został do użytku nowy piętrowy budynek Banku. W części parterowej urządzono nowoczesną salę do obsługi klientów, natomiast na piętrze znajduje się6 pomieszczeń biurowych i sala narad. Przekazanie obiektu do użytku przekształciło się w uroczyste spotkanie aktywu społecznego z województwa rzeszowskiego. Było to ważne wydarzenie w życiu gminy, tym bardziej, że oddawano do użytku jeden z pierwszych ważniejszych obiektów wybudowanych w Wielopolu Skrzyńskim po II wojnie światowej.

W powojennej historii Kasy, a później Banku Spółdzielczego w zarządzie działali:

 • Tadeusz Kiebała (w w latach 1948-1978 i 1980-1990, dyrektor BS w latach 1948-1979 i w 1981 r.)
 • Stanisław Sokołowski (1948-1955),
 • Władysław Włodyka (1948-1951),
 • Michał Plich (1955-1978),
 • Stanisław Wójcik (1965-1983)
 • Stanisław Ozga (1978-1980),
 • Zdzisław Piechowiak (1980-1981, dyrektor BS w roku 1980),
 • Stanisław Darłak (1978-1990, dyrektor BS w latach 1982-1990 i Prezes Zarządu),
 • Tadeusz Chmiel (1983-1995),
 • Michal Ptaszek (1990-19930,
 • Janina Cios (1990-nadal, dyrektor BS i Prezes Zarządu do chwili obecnej),
 • Jadwiga Mielcarek (1993-2001, długoletni pracownik BS),
 • Irena Kiebała (1995-1996),
 • Natalia Pas (1996-1997 i 1999-2006),
 • Anna Wojnarowska (1997-1999)
 • Teresa Kipa (2006-2009)

Wieloletnią Główną Księgową Banku była pani Irena Kiebała – lata 1958-1996. Obecnie funkcję Głównej Księgowej pełni Teresa Kipa. 
Funkcję Przewodniczącego Rady BS pełnili:

 • Stefan Kaczan (1950-1983),
 • Michał Laska (1983-1993),
 • Genowefa Zygmunt (1994-nadal)

Wieloletni członkowie Rady:

 • Czesław Kulig (księgowy Kasy Stefczyka w Gliniku),
 • Eugeniusz Chmura,
 • Piotr Urban,
 • Edward Zabiegły,
 • Genowefa Zygmunt,
 • Edward Chmiel,
 • Tadeusz Cyrulik,
 • Eugeniusz Tokarz,
 • Wojciech Misiura,
 • Irena Kiebała,
 • Maria Skałuba,
 • Lucjan Janik,
 • Wladyslaw Płoucha.

Ważnym wydarzeniem w historii Banku było zrzeszenie się w 1997 roku w Rzeszowskim Banku Regionalnym. Lata następne to walka o przetrwanie banku, o osiągnięcie kapitałów własnych na poziomie wymaganym prawem, jak również szereg prac remontowych. Kolejnym etapem w najnowszej historii Banku było zrzeszenie się, w roku 2002, w Banku Polskiej Spółdzielczości. Pomimo iż dokonywane w ostatnich latach przemiany, także polityczne, nie sprzyjały stabilizacji ekonomicznej sektora banków spółdzielczych – Bank nasz pracuje rentownie.   
W latach 2006-2009 funkcjonowała na terenie miasta Rzeszowa filia Banku Spółdzielczego przy ul. Lenartowicza 11. 
W 2009 roku na terenie Brzezin został otwarty Punkt Obsługi Klienta.

BANKOMATY BPS

2024 © Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim