Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrzyńskim objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.Nr 209, poz. 1315). Wysokość gwarancji to równowartość 100 000 euro. Ochronie podlegają imienne depozyty:

  • osób fizycznych,
  • prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zapewniającą wypłatę depozytów zgromadzonych w bankach objętych polskim systemem gwarantowania, w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku, na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U z 2009 r., nr 84, poz. 711 z późn.zm).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.bfg.pl

BANKOMATY BPS

2024 © Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim