Obsługa Operacji Krajowych

BS jest użytkownikiem Systemu Elektronicznej Izby Rozrachunkowej - Eliksir, dzięki temu rozliczenia z innymi bankami, korzystającymi z tego systemu, następują w tym samym dniu roboczym. Gromadzenie środków i przeprowadzanie rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą może odbywać się przy wykorzystaniu następujących form rozliczeń pieniężnych:

  1. Wpłata lub wypłata gotówkowa.
  2. Polecenie przelewu.
  3. Polecenie zapłaty.
  4. Czek gotówkowy i czek rozrachunkowy.
  5. Karta płatnicza.

Wpłata gotówki dokonywana jest na podstawie dowodów wpłat wystawionych na formularzach , bądź na podstawie wydruków komputerowych sporządzonych przez Bank w wyniku ustnego zlecenia Posiadacza rachunku.

Wypłata gotówki następuje na podstawie kart płatniczych, czeków gotówkowych wystawionych przez Posiadacza Rachunku lub dowodów wypłaty sporządzonych przez Bank w formie wydruków komputerowych na podstawie ustnego zlecenia (w przypadku, gdy rachunkiem dysponuje tylko jedna osoba).

Polecenie przelewu służy do regulowania wszelkich zobowiązań do wysokości środków zgromadzonych na rachunku (w tym wolnego limitu debetu dopuszczalnego lub kredytu przyznanego w rachunku bieżącym). Bank, zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku , dokonuje transakcji przelewu środków finansowych z jego rachunku na inny wskazany rachunek. Przelewu można dokonać przy pomocy formularzy standardowych, zindywidualizowanych (spełniających wszystkie warunki formularza standardowego), bądź w formie elektronicznej, przy użyciu systemu zdalnej elektronicznej obsługi bankowej - Centrum Usług Internetowych.

Polecenie zapłaty stanowi alternatywę dla polecenia przelewu. Cechą różniącą od dotychczas dostępnych form rozliczeń jest inicjowanie płatności przez wierzyciela (a nie dłużnika), który zleca swojemu bankowi pobranie określonej kwoty należności z rachunku dłużnika . Bank wierzyciela przesyła polecenie zapłaty do banku dłużnika, ten z kolei pobiera żądaną kwotę ze wskazanego rachunku i przekazuje środki do banku wierzyciela, w celu ich zapisania na rachunku zleceniodawcy rozliczenia.

Polecenie zapłaty ułatwia dokonywanie rozliczeń zarówno wierzycielom , jak i dłużnikom: m.in. zwalnia z obowiązku czuwania nad terminami spłat, gwarantując terminowe wywiązanie się z zobowiązań płatniczych i wpływa na oszczędzanie czasu, jaki do tej pory zmuszeni byli oni przeznaczać na dokonywanie comiesięcznych wpłat w banku lub urzędzie pocztowym.

Czek gotówkowy stanowi polecenie wystawcy czeku do wypłaty z jego rachunku przez bank, oznaczonej kwoty wskazanej osobie. Czek pełni rolę czeku rozrachunkowego jeśli jest na nim zamieszczona klauzula "do rozrachunku". Czek rozrachunkowy stanowi dyspozycję podanej w czeku kwoty, na rachunek podawcy czeku. Czeki mogą być wystawione do wysokości środków zgromadzonych na rachunku (w tym wolnego limitu debetu dopuszczalnego lub kredytu przyznanego w rachunku bieżącym). Na żądanie Posiadacza rachunku Bank potwierdza czeki.

BANKOMATY BPS

2024 © Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim